I en mening

Använda befogenhet i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet befogenhet, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet befogenhet i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "befogenhet". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet befogenhet kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är befogenheten, befogenheter och befogenheterna. Om du klickar på den böjning av ordet befogenhet som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "befogenhet" i meningar

Befogenhet är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befogenhet kan användas i en mening.


 1. Unionen har exklusiv befogenhet inom fem områden.


 2. Regeringen saknar befogenhet att beordra massavlivning på pälsfarmer.


 3. De hade också befogenhet att förhandla med grannstater och att föra krig.


 4. Båda kamrarna innehar befogenhet att bestraffa brott mot deras privilegier.


 5. Genom konstitutionen skulle unionen erhålla exklusiv befogenhet inom fem områden.


 6. En nämnd har inrättats med befogenhet att pröva disciplinärenden mot andra domare.


 7. Europeiska unionen har exklusiv befogenhet vad gäller den gemensamma handelspolitiken.


 8. Landets borgmästare har också fått befogenhet att implementera lokala regler för munskydd.


 9. USA:s utrikesdepartement svarar att Maduro saknar befogenhet att avsluta ländernas relation.


 10. Parlamentet har dock också upphävt sin lagstiftande befogenhet över Australien genom Australia Act.


 11. Även om presidenten har befogenhet att avskeda en FBI-direktör ska inte beslutet fattas lättvindigt.


 12. Fördjupade samarbeten kan upprättas inom alla befogenhetsområden där unionen inte har exklusiv befogenhet.


 13. De får även befogenhet att ta sig in i människors hem och gripa personer som man anser är ett säkerhetshot.


 14. Därför kommer styrkorna att få större befogenhet att besluta om insatser mot terroristnätverk i Afghanistan.


 15. Militären har även befogenhet att gå in i människors hem och gripa personer som upplevs som ett säkerhetshot.


 16. Tullverkets får större befogenhet att behålla post som misstänks innehålla vapen, ammunition eller explosiva varor.


 17. Åklagarmyndigheten skulle ha fått befogenhet att utreda och lagföra brott som skadar unionens finansiella intressen.


 18. Regionerna ges befogenhet att skjuta fram eller tillbaka utegångsförbudet en timme, men de kan inte förkasta det helt.


 19. Lagförslaget innebär att alla domare i Högsta domstolen tvingas i pension och ger justitieministern befogenhet att utse nya.


 20. USA:s militär har fortfarande en viss befogenhet över sydkoreansk militär, något Sydkorea inte är helt positivt inställda till.


 21. Klartecken om att ge amerikansk polis befogenhet att överta ledningen över det fortsätta utredningsarbetet kom inte lika snabbt.


 22. Unionen kan välja att inte längre utöva sin befogenhet, vilket möjliggör för medlemsstaterna att på nytt utöva sina befogenheter.


 23. För att Tullverket ska kunna ingripa mot andra brott än de brott man har befogenhet att utreda, måste det ske i dialog med polisen.


 24. I Factortame-fallet dömde EG-domstolen att brittiska domstolar hade befogenhet att upphäva brittisk lagstiftning som går emot EG-rätten.


 25. Justitieministern har fått befogenhet att avskeda och tillsätta domare på lokal och regional nivå, vilket nu sker på många håll i landet.


 26. I Polen får justitieministern ökad makt och befogenhet att tillsätta och avskeda domare i tingsrätter och hovrätter, enligt den nya lagen.


 27. Parlamentet har också givit ministrar befogenhet att utfärda bestämmelser, och Engelska kyrkans allmänna synod att anta religiös lagstiftning.


 28. Unionen har befogenhet att ytterligare fördjupa försvarssamarbetet och inrätta ett gemensamt försvar om alla medlemsstater skulle gå med på det.


 29. Lissabonfördraget utökade bestämmelserna om fördjupade samarbeten till att omfatta alla befogenhetsområden där unionen inte har exklusiv befogenhet.


 30. Det har Maduro nu försökt runda genom ett slags ny konstituerande församling ett superorgan med 545 ledamöter med befogenhet att skriva om grundlagen.


 31. Genom att bland annat inrätta en författningsdomstol som ska kontrollera om lagar strider mot grundlagen samt har befogenhet att ogiltigförklara lagar.


 32. Ealdred gjorde mycket för att upprätta disciplin i klostren och kyrkorna under sin befogenhet, och han var frisinnad med gåvor till kyrkorna i sitt stift.


 33. Wales nationalförsamling har befogenhet att utarbeta och godkänna lagar utanför Storbritanniens parlamentariska system för att tillgodose Wales specifika behov.


 34. Till skillnad från eurosedlarna är utgivningen av euromynt en befogenhet som inte har överförts från de nationella centralbankerna till Europeiska centralbanken.


 35. Det är detta som Maduro försöker runda genom att skapa en slags ny konstituerande församling ett superorgan med 545 ledamöter med befogenhet att skriva om grundlagen.


 36. Mer nyligen har parlamentets makt begränsats av Storbritanniens medlemskap i Europeiska unionen, som har befogenhet att stifta lagar som är giltiga i varje medlemsland.


 37. Den andra lagen sparkar medlemmarna i Nationella domstolsrådet (KRS) som ska värna domstolarnas oberoende och ger parlamentet befogenhet att utse 15 av de 25 medlemmarna.


 38. Därutöver har unionen även befogenhet att bedriva en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik samt att samordna medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik.


 39. Efter stora problem med personer som spelar hög och störande musik från bilar kommer nu det som många hoppas blir lösningen: Polisen får befogenhet att dela ut böter på plats.


 40. Unionens institutioner kan anta bindande rättsakter förordningar, direktiv och beslut endast i de fall medlemsstaterna har tilldelat dem befogenhet genom fördragen att göra så.


 41. För att runda situationen genomförde Maduro i augusti 2017 ett omstritt val till en ny konstituerande församling, en grundlagsförsamling, med befogenhet att skriva om grundlagen.


 42. Innan Lissabonfördraget trädde i kraft krävdes även att alla medlemsstater ratificerade avtalet eftersom SA-avtal då var en delad befogenhet mellan unionen och dess medlemsstater.


 43. I enlighet med principen om tilldelade befogenheter kan unionens institutioner anta rättsakter endast i de fall medlemsstaterna har tilldelat dem befogenhet genom fördragen att göra så.


 44. Mueller har använt sin befogenhet till att utreda ekonomiska transaktioner mellan personer i Trumps stab och utländska regeringar som Ryssland och Turkiet, även pengatvätt och skattebrott.


 45. Trump backade också delvis från sina påståenden om att presidentens befogenhet är total, genom att säga att det är upp till respektive guvernör att fatta beslut om när självkarantänen kan släppas.


 46. Genom ett europeiskt medborgarinitiativ kan en miljon unionsmedborgare gå samman och kräva att Europeiska kommissionen lägger fram ett lagförslag i en fråga där unionen har befogenhet att lagstifta.


 47. EU:s domstol anser dock på punkt efter punkt att de bestämmelser och villkor som byggts in i avtalet ger tillräckliga garantier för att skydda såväl demokratiska beslut som EU-domstolens fortsatta befogenhet.


 48. Försvarsgrensministrarna, som är underställda försvarsministern, ansvarar för allting som försiggår i respektive militärdepartement och de har befogenhet att utöva departementets samtliga befogenheter, d.v.s.


 49. Efter Cohens nekande röstade senatens underrättelseutskott förra torsdagen enhälligt ja till att ge Richard Burr, som leder ryssutredningen, full befogenhet att utfärda alla tvingande order som bedöms vara nödvändiga.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-bud-fran-danmarks-regering-minkarna-far-leva, https://sv.wikipedia.org/wiki/Akemeniderna, https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_parlament, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_konstitutionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-nya-polska-rattssystemet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dessa-regler-galler-for-munskydd-i-europa, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krisen-i-venezuela-detta-har-hant, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dokumenten-som-ger-comey-sparken, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionsrättens_territoriella_tillämpningsområde, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/libanesiska-armen-far-utokad-makt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-afghanistan, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/halsoministern-libanon-maste-stangas-ner, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-de-nya-lagarna-som-trader-i-kraft-1-juli, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nationellt-nodlage-utlyst-i-spanien-efter-virusspridning, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kontroversiellt-lagforslag-godkant-i-polen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-nyckelparterna-i-krisen-i-nordkorea, http://www.las-en-bok.com/klimat.pdf, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tullen-kan-nu-agera-mot-stoldligor-och-manniskosmugglare, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polen-bryter-mot-eu-s-viktigaste-principer-anser-hog-domare, https://sv.wikipedia.org/wiki/Fördjupade_samarbeten_inom_Europeiska_unionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-hotar-venezuela-med-militar-insats, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/annie-loof-c-haller-sommartal-1, https://sv.wikipedia.org/wiki/Ealdred, https://sv.wikipedia.org/wiki/Wales_historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Euromynt, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-forsamling-invigd-i-venezuela, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-redo-straffa-polen-for-sina-planer-pa-nytt-rattssystem, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/klart-hog-och-storande-bilmusik-kan-ge-boter-pa-plats, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/venezuelas-politiska-fangar-slutar-protestera, https://sv.wikipedia.org/wiki/Stabiliserings-_och_associeringsavtal, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forsta-atalet-pa-gang-i-rysslandsutredningen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-stoppar-stod-till-who, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-domstol-ger-klartecken-for-kanada-avtal, https://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_försvarsdepartement, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kongressens-utredare-vill-hora-donald-trumps-advokat-om-rysskopplingar

Exempel på användning av ordet "befogenheten" i meningar

Befogenheten är en böjningsform av ordet befogenhet, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befogenheten kan användas i en mening.


 1. Jag har inte den befogenheten att jag kan bestämma detta på egen hand.


 2. Den andra befogenheten, ”delad befogenhet”, innebär att både unionen och medlemsstaterna får lagstifta.


 3. Republikens president är ordförande i det högsta rådet för rättvisa (HCR) och har befogenheten att utse samt avskeda domare.


 4. Den mest långtgående befogenheten, ”exklusiv befogenhet”, innebär att endast unionen får lagstifta och anta bindande rättsakter.


 5. Inom den andra befogenheten, ”delad befogenhet”, skulle medlemsstaterna tillåtas lagstifta så länge inte unionen redan hade gjort det på området.


 6. Den tredje befogenheten, ”stödjande befogenhet”, innebär att unionen får vidta åtgärder enbart för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas politik.


 7. Europadomstolen har varken befogenheten eller den teknologiska kapacitet som krävs för att besitta någon kännedom i frågan, säger Dmitry Peskov, talesperson för Kreml, enligt Reuters.


 8. Den tredje befogenheten, ”stödjande befogenhet”, skulle innebära att unionen hade möjlighet att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas politik men inte kunde anta egna lagstiftningsakter.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/erdogan-sverige-har-inget-med-stridsflyg-f-16-att-gora, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Albaniens_statsskick, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_konstitutionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/europadomstolen-ryssland-ansvariga-for-mord-pa-ex-spion

Exempel på användning av ordet "befogenheter" i meningar

Befogenheter är en böjningsform av ordet befogenhet, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befogenheter kan användas i en mening.


 1. Parlamentet har ytterst begränsade befogenheter.


 2. Samtidigt fick den nya kommunen vidare befogenheter.


 3. Tullen har fått ökade befogenheter från den 1 augusti.


 4. För gränspolisen Syd innebär detta utökade befogenheter.


 5. Under 1990-talet utökades Europaparlamentets befogenheter.


 6. I absoluta monarkier har regenten ensam dessa befogenheter.


 7. Josefina gav Aubert stora befogenheter vad gäller disciplinen.


 8. Jag har inga befogenheter så länge säkerhetsrådet inte gör någonting.


 9. Det tilldelades politiska, dömande, fiskala och kyrkliga befogenheter.


 10. Presidenten är stats- och regeringschef och har omfattande befogenheter.


 11. Som en följd av detta tvingades Claudius inskränka senatens befogenheter.


 12. De reglerar institutionernas sammansättning, funktioner och befogenheter.


 13. Thailands kung har också fått utökade befogenheter under militärens översyn.


 14. I detta fall innebär det att presidenten tar på sig ytterligare befogenheter.


 15. Europaparlamentet har vid flera tillfällen statuerat sina utökade befogenheter.


 16. Lagen ger även föräldrar större befogenheter att begära att böcker plockas bort.


 17. Vad betyder det för demokratin att Erdogan sitter kvar med utökade befogenheter?


 18. Pompejus hade givits liknande militära befogenheter i tider av kris och instabilitet.


 19. Vi har heller inga juridiska befogenheter för utredning, enligt tidningen Le Dauphiné.


 20. Armén i landet kommer att få utökade befogenheter under perioden, rapporterar Reuters.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tichanovskaja-gripen-journalist-torteras, https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborgs_stadskommuns_politiska_historia, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tullen-kan-nu-agera-mot-stoldligor-och-manniskosmugglare, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/efter-skarpta-granskontroller-sa-arbetar-polisen-mot-den-okade-hotbilden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europaparlamentet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Regering, https://sv.wikipedia.org/wiki/Josefina_av_Leuchtenberg, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krigsbrottsaklagare-kritiserar-tandlost-fn-finns-ingen-rattvisa-for-syrien, https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Spanien, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/polishelikopter-attackerade-hogsta-domstolen-i-venezuela, https://sv.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/thailands-valsegrare-godkans-inte-av-parlamentet, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-hotar-trump-att-infora-undantagstillstand-1, https://www.svt.se/kultur/pink-delar-ut-bannlysta-bocker-till-fans-i-florida--ysn9sf, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/wallstrom-om-erdogans-segertal-ska-inte-ge-andra-lander-lektioner-i-demokrati, https://sv.wikipedia.org/wiki/Augustus, https://www.svt.se/sport/skidskytte/franska-varldscupvinnaren-julia-simon-anklagas-for-svindleri, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forodelsen-i-beirut-staden-vaknade-upp-till-ruiner

Exempel på användning av ordet "befogenheterna" i meningar

Befogenheterna är en böjningsform av ordet befogenhet, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur befogenheterna kan användas i en mening.


 1. Jag vet inte om vi har de befogenheterna, säger Björn Jonsson.


 2. Tanken är att de utökade befogenheterna ska användas i situationer där det finns stor risk att skjutvapen eller sprängämnen ska användas vid våldsbrott.


 3. I samband med ratificeringen av Lissabonfördraget erhöll även Polen garantier om att stadgan om de grundläggande rättigheterna inte utökar befogenheterna för EU-domstolen.


 4. Om Putin undertecknar den kommer lagen träda i kraft i november, vilket innebär att befogenheterna för den myndighet som i dag har ansvaret för media- och kommunikationsfrågor, Roskomnadzor ökar betydligt.


Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/jobbig-vinter-for-renskotarna-i-umeaomradet-vi-blir-betraktade-som-parasiter, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/damberg-haller-presstraff-utlovar-nya-verktyg-i-brottsbekampningen, https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionsrättens_territoriella_tillämpningsområde, https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-lag-oppnar-for-isolering-av-rysslands-internet

Synonymer till befogenhet

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet befogenhet följande synonymer: mandat, tillstånd, tillåtelse och rätt att göra något.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ befogad befogenhetsområde ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet befogenhet som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "befogenhet" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "befogenhet" i ett större sammanhang.