I en mening

Använda älvdalska i en mening

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet älvdalska, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet älvdalska i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "älvdalska". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet älvdalska kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är älvdalskan och älvdalskans. Om du klickar på den böjning av ordet älvdalska som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Exempel på användning av ordet "älvdalska" i meningar

Älvdalska är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur älvdalska kan användas i en mening.


 1. Ett annat exempel är dalmål, särskilt älvdalska.


 2. I modern älvdalska finns inte detta system kvar.


 3. Ett av de äldsta skriftliga beläggen av älvdalska.


 4. En av de första replikerna på älvdalska i Prytz’ pjäs.


 5. De räknar därför med att cirka 2500 personer år 2008 talade älvdalska.


 6. Däremot finns många syntaktiska drag fortfarande kvar i modern älvdalska.


 7. År 2007 översattes Lille prinsen till älvdalska (Lisslprinsn) av Bo Westling.


 8. De uppskattar även antalet talare av älvdalska utanför socknen till cirka 700.


 9. Kasusrikast är älvdalska inom dalmål, som även har kasus och genus i räkneord.


 10. Exempel (2) nedan är ogrammatiskt på älvdalska, vilket indikeras av en asterisk.


 11. Samtliga medlemmar av rådet hade varsin ingång till lingvistik och till älvdalska.


 12. Därtill uppskattar de att cirka 1300 i socknen kan förstå, men inte tala älvdalska.


 13. Många språkforskare skiljer därför mellan tre huvudsakliga varieteter av älvdalska.


 14. Noreen och Steensland nämner att vokalnasalitet framför /s/ är vanligt på älvdalska.


 15. År 2000 översattes Kerstin Ekmans Hunden till älvdalska (Rattşin) av Bengt Åkerberg.


 16. älvdalska är däremot endast den första möjlig och satsen an såg mig it är ogrammatisk.


 17. I samma dikt skrivs även bestämd form dativ som -um, det vill säga som i modern älvdalska.


 18. Hos barn och ungdomar under 15 kunde bara 5 % tala älvdalska, vilket motsvarar 45 personer.


 19. Således kallar han målet hos generationen född under denna period för traditionell älvdalska.


 20. Vokaler på älvdalska som följs av nasal konsonant nasaleras automatiskt (med vissa undantag).


 21. Data från Levanders avhandling antyder att även trippla subjekt var möjliga i klassisk älvdalska.


 22. Klassisk älvdalska hade även en distinkt dativform i obestämd form som möjligen har gått förlorad.


 23. I klassisk älvdalska var denna flytt troligen obligatorisk, men är valfri i traditionell älvdalska.


 24. Den moderna forskningen om älvdalska börjar med Adolf Noreen och Carl Säve, följd av Lars Levander.


 25. Älvdalskspråkiga är dock tvåspråkiga mellan svenska och älvdalska och kodväxlar aktivt emellan dem.


 26. Flera forskare skiljer därför mellan klassisk älvdalska, traditionell älvdalska och modern älvdalska.


 27. Dessa visade att cirka 1700 boende i socknen kunde tala älvdalska, vilket är cirka 34 % av befolkningen.


 28. Deras mål karakteriseras av stora förändringar i älvdalskan, och kallas av Garbacz för modern älvdalska.


 29. Apokope i älvdalska delas av Åkerberg in i två olika kategorier: permanent apokope och tillfällig apokope.


 30. I utvecklingen från klassisk älvdalska har många äldre syntaktiska drag försvunnit, även om många också bevarats.


 31. Exakt när dialekter som gutniska eller älvdalska började skilja sig från den senare svenskan är dock svårt att säga.


 32. Dessa är de tidigaste daterbara vittnesbörden om älvdalska och vittnar om en äldre älvdalska till form och ordförråd.


 33. Hon är bland annat känd för att ibland sjunga på älvdalska och för att ha bidragit till att ge kulningen en renässans.


 34. Den älvdalskan som beskrevs av till exempel Levander 1909 reflekterar inte den älvdalska som talas av älvdalingar i dag.


 35. Som det är nu vågar ingen skriva på älvdalska i vår egen tidning Dalskum sedan forskarna har bestämt hur det ska vara.”.


 36. I klassisk älvdalska markerades denna hos starka maskuliner med ett e-suffix, så att dativformen av kall ’man’ är kalle.


 37. Det produceras också skriven text på älvdalska, till exempel en översättning av Antoine de Saint-Exupérys Lille prinsen.


 38. Även inom det älvdalska språkområdet förekommer viss språklig variation, och älvdalskan talas på olika sätt i olika byar.


 39. Övriga kommentarer lämnades in av Ulum dalska, Språkförsvaret, Älvdalens kommun samt Råðdjärum (det älvdalska språkrådet).


 40. Objekt–verb-ordföljd finns belagt i klassisk älvdalska med pronomenobjekt och innebär att objektet föregår verbet i en sats.


 41. Från slutet av 1600-talet finns även Johan Eenbergs försök att översätta Lukasevangeliet till älvdalska, orsamål och moramål.


 42. Han gjorde emellertid vissa avsteg och skapade en någorlunda byneutral älvdalska, med en viss lutning åt språket som talades öster om älven.


 43. I klassisk älvdalska, liksom isländska och delvis färöiska, fanns det fornnordiska systemet där räkneorden 1–4 böjdes efter kasus och genus.


 44. Därför har yöpt och kull i exemplen ovan fortfarande grav accent, och en talare av älvdalska är således medveten om när en vokal har uteslutits.


 45. Den har också bevarat ljuden [w] och [ð], så att fornnordiskans vindr ’vind’ (med [w]-uttal), och rauðr ’röd’ motsvaras av wind och roð på älvdalska.


 46. Konsonantkombinationen /wr/ i början av ord har genomgått metates, så att tex svenskans ’vrida’ och ’vrång’ motsvaras av älvdalska rwaiða och rwaungg.


 47. Kilkonstruktionen innebär för klassisk älvdalska att verbet ofta står sist i korta relativsatser, men detta har inte bevarats i traditionell älvdalska.


 48. Det finns emellertid få ristningar som är på älvdalsmål, utan många är skriva på svenska med ett eller annat älvdalskt ord och med älvdalska influenser.


 49. Det älvdalska verbsystemet liknar i stort det svenska, men skiljer sig i att verben fortfarande personböjs efter första, andra och tredje person plural.


 50. Att skriva på älvdalska var mycket ovanligt på den tiden; många tyckte det var omöjligt att skriva på älvdalska och det råder brist på autentiska texter.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Avståndsspråk,_utbyggnadsspråk_och_takspråk, https://sv.wikipedia.org/wiki/Älvdalska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Grammatisk_kategori, https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska, https://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Willemark

Exempel på användning av ordet "älvdalskan" i meningar

Älvdalskan är en böjningsform av ordet älvdalska, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur älvdalskan kan användas i en mening.


 1. Dock påvisar älvdalskan även vissa västnordiska drag.


 2. Kunskapen om älvdalskan före 1900-talet är tämligen begränsad.


 3. Följande stavelsetyper finns således i älvdalskan (efter Sapir):.


 4. Till sist saknar även älvdalskan objektsskifte i pronomen, d.v.s.


 5. Grafemet ⟨ą̊⟩, ett nasalerat å-ljud, förekommer endast i älvdalskan.


 6. Som nämnt ovan finns ett antal syntaktiska innovationer i älvdalskan, d.v.s.


 7. Till skillnad från kasussystemet är verbböjningssystemet mer stabil i älvdalskan.


 8. I älvdalskan är det också möjligt för enstaviga ord att ha grav accent (accent 2).


 9. I älvdalskan förekommer olika former av apokope, det vill säga bortfall av slutvokaler.


 10. Vissa andra drag delar älvdalskan med önordiska språk, men inte med fastlandsskandinaviska språk.


 11. Deras mål karakteriseras av stora förändringar i älvdalskan, och kallas av Garbacz för modern älvdalska.


 12. Eftersom älvdalskan varierar mellan byarna har en enhetlig stavning för alla områden varit svår att skapa.


 13. I början av 1900-talet hade älvdalskan ett trekasussystem, där man skilde mellan nominativ, ackusativ och dativ.


 14. Expertkommittén uppmanar således svenska myndigheter att inbegripa älvdalskan sin nästa rapport till Europarådet.


 15. Där svenskan i många fall har å eller a framför ng-ljud i ord som lång, trång, blank har älvdalskan au, a eller o.


 16. Syftet har varit att visa varför kommunen tycker att älvdalskan snarare ska betraktas som ett språk än en dialekt.


 17. Bland annat har älvdalskan bevarat fornnordiskans stavelsekvantitetssystem med korta, långa och överlånga stavelser.


 18. Detta efter att Europarådets expertråd undersökt frågan och fastslagit att älvdalskan uppfyller Europarådets kriterier.


 19. Den älvdalskan som beskrevs av till exempel Levander 1909 reflekterar inte den älvdalska som talas av älvdalingar i dag.


 20. Även inom det älvdalska språkområdet förekommer viss språklig variation, och älvdalskan talas på olika sätt i olika byar.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Älvdalska, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/kanns-som-en-seger-politiker-pa-besok-for-att-lara-sig-mer-om-alvdalska

Exempel på användning av ordet "älvdalskans" i meningar

Älvdalskans är en böjningsform av ordet älvdalska, här nedan hittar du exempelmeningar som visar hur älvdalskans kan användas i en mening.


 1. I älvdalskans fall skiljer det sig mellan bymålen vilken vokal som sammanfallet har resulterat i.


 2. I en artikel i Språktidningen 2008 diskuterade Östen Dahl älvdalskans status som dialekt gentemot språk.


 3. De framhåller också att ”skapandet av en enhetlig stavning” är ”[väsentligt för] älvdalskans överlevnad”.


 4. Dock kan vokalen utelämnas på grund av älvdalskans apokopering vilket kan ha bidragit till dess försvinnande.


 5. Följande tabell visar några av älvdalskans vokalförändringar sedan fornnordiska och motsvarande ord på svenska:.


 6. I älvdalskans fall innebär detta att vissa slutvokaler altererar beroende på rotvokalens vikt, tex altererar -i med -e, -e med -ä och -a med -å.


 7. Han jämför bland annat älvdalskans ordförråd med svenskans, norskans och danskan och konstaterar att älvdalskans skiljer sig mer från svenskans än danskans och norskans.


 8. Europarådets expertkommitté som kontrollerar hur den europeiska minoritetsspråksstadgan efterlevs har fem gånger uppmanat Sveriges regering att ompröva älvdalskans ställning.


 9. Vissa konsonantkluster med /r/ har också assimilerats och /l/ har fallit bort framför flera konsonanter, så att svenskans ’björn’ och ’kalv’ motsvaras av älvdalskans byönn och kåv.


 10. I älvdalskans fall kommer alltid det första subjektet i början av satsen, och det andra på vedertagen subjektsposition men föregås alltid av ett adverb som speglar talarens attityd.


 11. Konsonanterna /g/ och /k/ har genomgått palatalisering (förmjukning) likt i svenskan framför höga främre vokaler, så att fornnordiska gefa ’ge’ och kýr ’ko’ motsvaras av älvdalskans djävå och tjyr.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Älvdalska

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ älvdalen älvdalsktalande ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet älvdalska som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel på hur ordet "älvdalska" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "älvdalska" i ett större sammanhang.